Vēsturiskā spēkrata statuss

Transportlīdzekļu izvērtēšanu vēsturiskā spēkrata statusa piešķiršanai veic valsts akciju sabiedrība „Ceļu satiksmes drošības direkcija”. Vēsturiskā spēkrata statusu var piešķirt mehāniskajam transportlīdzeklim (automobilim, motociklam, autobusam).

VĒSTURISKĀ SPĒKRATA STATUSA NOFORMĒŠANA 

Transportlīdzekļu izvērtēšanu vēsturiskā spēkrata statusa piešķiršanai veic valsts akciju sabiedrība „Ceļu satiksmes drošības direkcija”. Vēsturiskā spēkrata statusu var piešķirt mehāniskajam transportlīdzeklim (automobilim, motociklam, autobusam), kas atbilst šādiem kritērijiem:

  1. ir ne mazāk kā 30 gadu vecs;
  2. vizuāli un tehniski ir saglabāts vēsturiski korektā stāvoklī;
  3. netiek lietots kā ikdienas transportlīdzeklis;
  4. kuram ir kultūrvēsturiska vērtība un, kas ir daļa no tehnikas un kultūras mantojuma;
  5. atbilst 2018. gada 14. augusta Ministru kabineta noteikumos Nr. 498 “Vēsturisko spēkratu noteikumi” noteiktajām prasībām: https://likumi.lv/ta/id/301006-vesturisko-spekratu-noteikumi 

Vēsturiskā spēkrata statusa piešķiršanai iespējams pieteikties Rīgas Motormuzejā, S. Eizenšteina ielā 8, iepriekš zvanot: +371 67025857 (darba dienās no 9:00 līdz 17:00) vai rakstot uz e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Transportlīdzekļu izvērtēšana VS statusa piešķiršanai notiek trešdienās no 9:00 līdz 16:00. Pirms pieteikšanās, iesakām rūpīgi iepazīties ar kārtību, kādā transportlīdzeklim piešķirams vēsturiskā spēkrata statuss.

 

KĀRTĪBA, KĀDĀ TRANSPORTLĪDZEKLIM PIEŠĶIRAMS VĒSTURISKĀ SPĒKRATA STATUSS

Vispārīgie noteikumi 

1. Šī instrukcija nosaka kārtību, kādā valsts akciju sabiedrība „Ceļu satiksmes drošības direkcija” (turpmāk tekstā – CSDD) veic transportlīdzekļa atbilstības vēsturiskā spēkrata statusam izvērtēšanu un piešķir transportlīdzeklim vēsturiskā spēkrata statusu (turpmāk tekstā – Instrukcija). 

2. Vēsturiskā spēkrata statusu var piešķirt mehāniskajam transportlīdzeklim (automobilim, motociklam, autobusam), kurš atbilst šādiem kritērijiem: 

2.1. ir ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) gadus vecs;

2.2. vizuāli un tehniski ir saglabāts un uzturēts vēsturiski korektā stāvoklī;

2.3. netiek lietots kā ikdienas transportlīdzeklis;

2.4. kuram ir kultūrvēsturiskā vērtība un, kas ir daļa no tehnikas un kultūras mantojuma;

2.5. atbilst 2018. gada 14. augusta Ministru kabineta noteikumos Nr. 498 “Vēsturisko spēkratu noteikumi” noteiktajām prasībām: https://likumi.lv/ta/id/301006-vesturisko-spekratu-noteikumi 

3. Transportlīdzekļa atbilstības vēsturiskā spēkrata statusam izvērtēšanu (ekspertīzi) veic un lēmumu par vēsturiskā spēkrata statusa piešķiršanu (turpmāk – Lēmums) pieņem ekspertu komisija, kuras sastāvu apstiprina CSDD direktors (turpmāk – Komisija).         

4. Komisija ir rīcībspējīga, ja tās darbā piedalās ne mazāk kā 3 (trīs) Komisijas locekļi. Komisija, vadoties no lietderības apsvērumiem, atsevišķu transportlīdzekļu ekspertīzei var pieaicināt speciālistus ar atbilstošām zināšanām.       

5. Komisija lēmumu par vēsturiskā statusa piešķiršanu pieņem un apliecinājumu par vēsturiskā spēkrata statusa piešķiršanu izsniedz 20 (divdesmit) dienu laikā no transportlīdzekļa īpašnieka (valdītāja) iesnieguma saņemšanas dienas. Ja transportlīdzeklis neatbilst šīs Instrukcijas 2.punktā noteiktajiem kritērijiem, tad transportlīdzekļa īpašniekam (valdītājam) 20 (divdesmit) dienu laikā tiek izsniegts lēmums par atteikumu piešķirt vēsturiskā spēkrata statusu, kurā norādītas ekspertīzē fiksētās neatbilstības vēsturiskā spēkrata statusam. Atteikuma gadījumā samaksa par ekspertīzi netiek atmaksāta.        

6. Vēsturiskā spēkrata statusu piešķir uz pieciem gadiem.         

7. Informāciju par vēsturiskā statusu piešķiršanu transportlīdzeklim 3 (trīs) dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas ievada Vēsturisko spēkratu reģistrā tiešsaistē ar Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistru.         

8. Par transportlīdzekļa ekspertīzi un vēsturiskā spēkrata statusa noformēšanu un apliecinājuma izsniegšanu iekasē maksu atbilstoši CSDD noteiktajam cenrādim. Maksājumu par transportlīdzekļa ekspertīzi veic pirms ekspertīzes veikšanas, bet maksājumu par vēsturiskā spēkrata statusa noformēšanu un apliecinājuma izsniegšanu – pirms tā saņemšanas. Minētos maksājumus var veikt jebkurā CSDD nodaļā vai izmantojot CSDD e-pakalpojumus. 

Iesniedzamie dokumenti 

9. Lai veiktu transportlīdzekļa ekspertīzi, transportlīdzekļa īpašnieks (valdītājs) CSDD Rīgas Motormuzejā vai CSDD nodaļā iesniedz: 

9.1. uz vietas aizpildītu iesniegumu;

9.2. dokumentus, kas apliecina transportlīdzekļa uzskaites tehniskos datus (iepriekš reģistrētam transportlīdzeklim — reģistrācijas apliecība, iepriekš nereģistrētam transportlīdzeklim — transportlīdzekļa izgatavotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja izdots dokuments un citi dokumenti, kas apliecina konkrētā transportlīdzekļa izcelsmi);

9.3. īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu, ja transportlīdzeklis iepriekš nav reģistrēts uz iesniegumā norādītās personas vārda vai dokumentu, kas apliecina, ka persona ir transportlīdzekļa valdītājs;

9.4. nepieciešamības gadījumā – dokumentus un informatīvos materiālus, kas apliecina transportlīdzekļa atbilstību oriģinālam, veiktās konstrukcijas izmaiņas vai uzlabojumus u.c. ekspertīzes veikšanai nepieciešamos faktus;

9.5. maksājuma apliecinošu dokumentu par ekspertīzes veikšanu.

Kārtība, kādā veic transportlīdzekļa ekspertīzi, un lēmuma pieņemšana

10. Veicot transportlīdzekļa atbilstības izvērtēšanu vēsturiskā spēkrata statusa piešķiršanai (ekspertīzi), Komisija:

10.1. salīdzina transportlīdzekļa uzskaites tehniskos datus;

10.2. veic transportlīdzekļa vizuālu apskati;

10.3. fotografē transportlīdzekli un tā identifikācijas elementus:

10.3.1. automašīnu – 45° leņķī no priekšas vadītāja puses un 45° grādu leņķī no diagonāli pretējās aizmugures puses;

10.3.2. motociklu – no kreisās un labās sānu puses;

10.3.3. VIN kodu, kā arī šasijas, rāmja, virsbūves, dzinēja numurus un ražotāja plāksnīti (ja tādi ir un var saskatīt);

10.3.4. citus vēsturiskā spēkrata statusa novērtēšanai svarīgus elementus, (vizuālie un tehniskie defekti, neatbilstoši agregāti u.tml.).  

10.4. apskatot transportlīdzekli, kā arī izmantojot pieejamos datus apliecinošos dokumentus, noskaidro faktus un aizpilda vēsturiskā spēkrata statusa atbilstības novērtējuma protokolu;

10.5. novērtē transportlīdzekļa atbilstību Instrukcijas 2.punktā minētajiem kritērijiem. 

11. Transportlīdzekļa novērtējumu fiksē protokolā un tajā Komisija norāda lēmumu par vēsturiskā statusa piešķiršanu vai tā atteikumu. Protokolu paraksta visi Komisijas locekļi, kuri piedalījās transportlīdzekļa atbilstības novērtēšanā. 

12. Ja iesniegums par vēsturiskā spēkrata statusa piešķiršanu iesniegts CSDD nodaļā un transportlīdzeklis izgatavots sākot ar 1971. gada 01. janvāri, transportlīdzekļa apskati un fotografēšanu veic CSDD darbinieki, kuriem ir tiesības veikt agregātu numuru salīdzināšanu, atbilstoši instrukcijas pielikumā noteiktajām prasībām. Šajā gadījumā CSDD darbinieks: 

12.1. ieskenē iesniegumu, maksājuma kvīti par ekspertīzi un, ja transportlīdzeklis nav reģistrēts Latvijas Republikā, arī transportlīdzekļa dokumentāciju atbilstoši Instrukcijas 2.nodaļā noteiktajam;

12.2 veic transportlīdzekļa apskati un 10.3. apakšpunktā minēto fotografēšanu;

12.3. apskatē iegūto un dokumentos pieejamo informāciju par transportlīdzekli ieraksta protokola veidlapā, ko pēc aizpildīšanas ieskenē;

12.4. fotogrāfijas un ieskenētos dokumentus nosūta elektroniski uz Rīgas Motormuzeju uz  elektroniskā pasta adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

13. Instrukcijas 12. punktā minētajā gadījumā Komisija lēmumu pieņem pamatojoties uz saņemtajiem dokumentiem un fotogrāfijām, ievērojot šīs Instrukcijas 5.punktā noteikto termiņu, kā arī veic informācijas ievadīšanu Vēsturisko spēkratu reģistrā atbilstoši Instrukcijas 7.punkta noteikumiem.    

14. Transportlīdzekļa īpašnieks (valdītājs) var izsaukt Komisiju vai Instrukcijas 12.punktā norādītajā gadījumā - CSDD darbinieku, uz transportlīdzekļa atrašanās vietu, par pakalpojumu maksājot pēc CSDD noteiktā cenrāža. 

15.  Apliecinājumu par vēsturiskā spēkrata statusa piešķiršanu transportlīdzekļa īpašnieks (valdītājs) var saņemt savā profilā e-CSDD, iesniegumā norādītajā e-pastā, norādot iesniegumā saņemšanas veidu. 

 

CENRĀDIS UN MAKSĀŠANAS KĀRTĪBA

Par transportlīdzekļa ekspertīzi un vēsturiskā spēkrata statusa noformēšanu un apliecinājuma izsniegšanu iekasē maksu atbilstoši CSDD noteiktajam cenrādim. Maksājumu par transportlīdzekļa ekspertīzi veic pirms ekspertīzes veikšanas, bet maksājumu par vēsturiskā spēkrata statusa noformēšanu un apliecinājuma izsniegšanu – pirms tā saņemšanas. 

PAKALPOJUMS
Ekspertīzes veikšana vēsturiskā spēkrata statusa piešķiršanai 1 automobilim 
Vēsturiskā spēkrata statusa noformēšana automobilim
Ekspertīzes veikšana vēsturiskā spēkrata statusa piešķiršanai 1 motociklam
Vēsturiskā spēkrata statusa noformēšana motociklam
Izbraukums transportlīdzekļa apskatei vēsturiskā spēkrata statusa noformēšanai vai senā spēkrata ekspertīzes veikšanai  (1h stunda ceļā pavadītā laika).  
Izziņas sagatavošana senā spēkrata izvešanai no Latvijas (1 spēkrats)
Cena Euro
34.98 EUR
9.00 EUR
20.99 EUR
6.01 EUR
13.77 EUR
43.03 EUR